ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดแพร่

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ www.pvc.ac.th 0-5451-1286
2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ www.technicphrae.ac.th 0-5451-1142
3 วิทยาลัยการอาชีพลอง www.lic.ac.th 0-5458-3117
4 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ www.pptc.ac.th 0-5454-2882
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ www.pcat.ac.th 0-5461-3313
6 วิทยาลัยการอาชีพสอง www.song.ac.th 0-5459-1038