ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดพะเยา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา www.pycat.ac.th 0-5407-9836
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา www.phayaotc.ac.th 0-5488-7199
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ www.cktc.ac.th 0-5488-3510
4 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ www.dkttc.ac.th 0-5489-4574
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง www.pongtechno.ac.th 0-5443-0982