ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดน่าน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา www.wiangsa.ac.th 0-5476-3240
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน www.npc.ac.th 0-5471-0367
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน www.technicnan.ac.th 0-5471-0962
4 วิทยาลัยการอาชีพปัว www.puaicec.ac.th 0-5479-1326