ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน www.nawamin.ac.th 0-5361-1847
2 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง www.msr.ac.th 0-5368-1576