ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดลำพูน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน www.ltc.ac.th 0-5351-1073
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน www.lcat.ac.th 0-5300-6252
3 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง www.banhong.ac.th 0-5398-0099
4 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง www.pasangic.ac.th 0-5355-5018