ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดลำปาง

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ www.egtechma.ac.th 0-5433-0737
2 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา www.kiec.ac.th 0-5428-2266
3 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม www.chaehomic.ac.th 0-5427-1559
4 วิทยาลัยการอาชีพเถิน www.thoen.ac.th 0-5429-2701
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง www.lampangvc.ac.th 0-5421-7101
6 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง www.lampangtc.ac.th 0-5422-3006
7 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง www.lampangpoly.ac.th 0-5482-1567