ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย www.cvc.ac.th 0-5371-3036
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย www.ctc.ac.th 0-5371-3038
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย www.crcat.ac.th 0-5367-4350
4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย www.kctc.ac.th 0-5367-3912
5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย www.cric.ac.th 0-5377-4589
6 วิทยาลัยการอาชีพเทิง www.tice.ac.th 0-5379-5526
7 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า www.wpptech.ac.th 0-5395-2014
8 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง www.wice.ac.th 0-5395-3392