ข้อมูลสถานศึกษาภาครัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง www.cicec.ac.th 0-5334-1872
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง www.fve.ac.th 0-5334-6819
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ www.cmcat.ac.th 0-5331-1392
4 วิทยาลัยเทคนิคสารภี www.srptc.ac.th 0-5342-3301
5 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง www.skptc.ac.th 0-5392-9079
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ www.cmvc.ac.th 0-5322-1493
7 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ www.cmtc.ac.th 0-5321-7708
8 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ www.cmpoly.ac.th 0-5321-1592