10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย Thailand 4.0

ยานยนต์แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร


ข้อมูลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ
(Northern Economic Corridor : NEC) 8 จังหวัด ภาคเหนือ

พะเยา
(ศูนย์รอง)


ข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน 8 จังหวัด ภาคเหนือ สู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


ตำแหน่งว่างงานล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งว่างงานตามจังหวัด

จำนวนงานทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่นักศึกษาสนใจสูงสุด


วิดีโอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ NEC วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ที่คาดว่าจะจบ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลหลักสูตร